Deze pagina bestaat uit 3 verschillende onderdelen:

 

Privacyreglement en praktijkafspraken

De oefentherapeut gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Op de registratie van uw gegevens is de ‘Wet op Bescherming Persoonsgegevens’ van toepassing. Een aantal regels is vastgelegd in onderstaand ‘privacyreglement en praktijkafspraken’:

Informatieplicht

De oefentherapeut heeft de plicht om u duidelijke informatie te geven over uw behandeling. De therapeut zal u informeren, begeleiden en adviseren bij aanvang en tijdens de behandeling. U als cliënt dient daarbij relevante informatie te verstrekken.

Dossier

De oefentherapeut houdt een dossier bij over uw behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier dat conform de wettelijke bepalingen gedurende 15 jaar vanaf het moment van vervaardiging wordt bewaard. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend oefentherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Privacy & geheimhoudingsplicht oefentherapeut

Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met uw oefentherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw toestemming mag aan anderen dan bij de behandeling direct betrokkenen informatie worden verstrekt.

Privacy van uw dossier

Uw dossier wordt conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen en bewaakt.

Deskundigheid oefentherapeut

U mag van uw oefentherapeut een deskundige behandeling verwachten. De therapeut neemt deel aan kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals bij- en nascholing. Tevens zijn de oefentherapeuten geregistreerd bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Onderzoek

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw oefentherapeut. Indien van toepassing, vermeldt therapeut dit in uw dossier. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Indien van toepassing, vermeldt therapeut dit in uw dossier.

 

Betalingsvoorwaarden

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut van Gezonder Bewegen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Cesar.

2. Wanneer de cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft ´Gezonder Bewegen´ het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen.
Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet.

3. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. ´Gezonder Bewegen´ is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Cesar heeft.

5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.

6. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.

7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan de oefentherapeut Cesar verschuldigd is, de administratieve gegevens van de behandelend oefentherapeut Cesar van beslissende aard.

8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en ´Gezonder Bewegen´, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter, tel.: 0900 24 37 070

 

Klachtenregeling

De oefentherapeuten van Gezonder Bewegen – hierna te noemen paramedici – streven er naar om kwalitatief goede zorg te leveren, volgens de laatste ontwikkelingen op oefentherapeutisch vakgebied. Een goed contact met u is daarin essentieel. Mocht er onverhoopt iets voorkomen waarover u niet tevreden bent of u heeft een klacht, hieronder staat informatie wat u dan kunt doen.

1. Bespreek het probleem met uw behandelend therapeut

Bespreek uw probleem eerst met uw behandelend therapeut. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Indien u het liever met een andere therapeut bespreekt, kan dat ook. Neem daar dan bij voorkeur via e-mail contact op, zodat de therapeut u op een geschikt moment kan terugbellen.

2. Advies en ondersteuning van het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg

Als u het moeilijk vindt uw behandelend paramedicus rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio. Zo’n IKG kan u informatie geven over uw rechten als patiënt. Een medewerker van het IKG kan ook bijvoorbeeld samen met u een gesprek hebben met de paramedicus of helpen met het schrijven van een brief naar de Klachtencommissie. Het IKG werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en vormt een onderdeel van een Regionaal of Provinciaal Patiënten Consumenten Platform, dat weer een onderdeel is van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

3. Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de oefentherapeut valt. U kunt uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort. De secretaris van die Commissie is uw contactpersoon. Bij hem kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht. Deze secretaris begeleidt de hele afhandeling van uw klacht. Hij zal u wel vragen wat u zelf al gedaan hebt om uw klacht op te lossen, bijvoorbeeld of u er al met uw paramedicus over hebt gesproken. De Klachtencommissie behandelt geen klachten of eisen over aansprakelijkheid. De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig. Ze bestaat uit drie leden: een onafhankelijk jurist als voorzitter, één lid namens de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en één lid van de beroepsvereniging waarvan de betreffende paramedicus lid is.
Secretariaat Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn p/a Nederlands Paramedisch Instituut Postbus 1161 3800 BD AMERSFOORT tel.nr.: 033 421 61 89 of het telefoonnummer van de ambtelijk secretaris: 06 129 56 429 e-mail: Schilperoord@paramedisch.org

4. De behandeling van een klacht

De Klachtencommissie kan uw klacht pas echt gaan behandelen als u deze commissie schriftelijk op de hoogte stelt van uw klacht. Het IKG kan u, als u dat wilt, helpen bij het opstellen van deze brief. Binnen twee weken na ontvangst van uw brief krijgt u antwoord van de secretaris van de Klachtencommissie. Hij zal u om te beginnen melden of uw klacht in behandeling kan worden genomen. De oefentherapeut over wie u klaagt moet namelijk lid zijn van de beroepsvereniging of zich hebben aangesloten bij de Klachtencommissie, en uw klacht moet niet gaan over een schadevergoeding. De secretaris zal u ter ondertekening een machtigingsformulier toesturen. Hiermee geeft u hem toestemming contact op te nemen met degene over wie u een klacht heeft en indien het tot een behandeling van uw klacht door de Klachtencommissie komt- uw medische gegevens op te vragen. De oefentherapeut zal door de secretaris worden gevraagd hem een schriftelijke reactie te geven op uw klacht. De secretaris zal vervolgens proberen door bemiddeling tot een bevredigende oplossing te komen met u en de oefentherapeut. Als bemiddeling door de secretaris niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing voor u, wordt de klacht voor behandeling doorgegeven aan de Klachtencommissie. Daarvoor verzamelt de secretaris namens de Klachtencommissie alle informatie die nodig is. Het kan zijn dat u gevraagd wordt meer informatie te geven over de feitelijke gang van zaken. U kunt de stukken inzien en degene over wie u klaagt kan dat eveneens. Soms wil de Klachtencommissie informatie hebben van andere betrokkenen of van externe deskundigen. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgens een vaste procedure. Als u dat wilt kan het IKG u bij deze procedure begeleiden. Van de uitspraak van de Klachtencommissie worden u en degene over wie u heeft geklaagd op de hoogte gesteld. De Klachtencommissie kan aanbevelingen doen aan de paramedicus over wie u heeft geklaagd. Een ingezette procedure wordt beëindigd als u uw klacht schriftelijk intrekt, of als na bemiddeling of overleg blijkt dat u geen behoefte meer heeft aan behandeling ervan. Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als ‘klager’ geen kosten verbonden.